profile

Profil spoločnosti


Spoločnosť SoftMedical s.r.o. poskytuje profesionálne služby v oblasti vývoja medicínskeho softvéru a v oblasti tvorby špecializovaných internetových aplikácií. Vznik spoločnosti bol dôsledkom stále silnejúcej potreby modernizácie a optimalizácie procesov smerujúcich k efektívnemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Angažovanie odborníkov z nemedicínskych odborov, ako aj úzka spolopráca s profesionálmi z medicínskej sféry, poskytli pevný základ pre vznik interdisciplinárnych tímov podieľajúcich sa výraznou mierou na zvyšovaní kvality poskytovanej starostlivosti prevažne v preklinickej fáze.

Na základe nadobudnutých skúseností našich odborníkov, či už  z ich predchádzajúcich pôsobísk, alebo priamo z ich pôsobenia v našej spoločnosti, SoftMedical s.r.o. v prvom štvrťroku 2011 rozšírila portfólio ponúkaných služieb o obchodné poradenstvo a elektronický marketing.

Poslanie

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečenie pokrytia interdisciplinárnych vzťahov v rámci vývoja a implementácie najmodernejších technológií v medicínskej oblasti. Naši klienti sa môžu spoľahnúť na vysokú kvalitu poskytovaných služieb plynúcu z dlhodobých skúsenosti našich pracovníkov, ako aj z našej snahy o neustále zlepšovanie sa. Individuálny prístup k potrebám našich klientov je základom úspešnej spolupráce.

Profesionalita

Spoločnosť ponúka odborné služby v oblasti medicínskej komunikácie a prenosu medicínskych dát, v ukladaní, spracovaní a vizualizácii medicínskych obrazových dát, v oblasti trojdimenzionálnej objemovej rekonštrukcie medicínskych obrazových dát, v tvorbe plánovacích počítačových aplikácií v oblasti externej rádioterapie, brachyterapie a stereotaktickej rádiochirurgie, v oblasti medicínskeho poradenstva a vzdelávania, ako aj v oblasti internetovej komunikácie a tvorby internetových a intranetových aplikácii pre medicínsku oblasť.

 

Garancia

Samozrejmosťou je vysoká kvalita poskytovaných služieb na profesionálnej úrovni plynúca z dlhodobých skúsenosti pracovníkov spoločnosti a ich vysokej odbornosti v oblasti softvérového inžinierstva, počítačovej grafiky, internetovej komunikácie, humánnej biofyziky a medicínskej fyziky. Výhodou sú aj bohaté skúsenosti s prácou v multikulturálnom prostredí ako aj participácia na mnohých projektoch, ktorých vývoj prebiehal v geograficky distribuovanom režime.